Privacy policy

Dit Privacy-beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Cultuur en Sport Belfeld (hierna: C & S ) verwerkt van haar deelnemers en / of andere betrokkenen.

Indien u deelneemt in een activiteit van C & S of om een andere reden persoonsgegevens aan C & S vertrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens in lijn met dit Privacy-beleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy-beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn:
Namens C & S, KvK nummer 50353713,
De voorzitter: de heer P. Görlach, voorzitter@cultuurensportbelfeld.nl,
De secretaris: de heer J. Kurstjens, secretaris@cultuurensportbelfeld.nl.

2. Welke gegevens verwerkt C & S en voor welk doel

2.1 In het kader van uw deelneming aan een activiteit worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen),
2.2 C & S verwerkt van de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de deelname aan activiteiten: uw naam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres,
2.3 Uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u eventueel te vragen naar uw ervaringen met C & S,
2.4 Van vrijwilligers, eigenaren van kermisattracties en sponsoren worden uitsluitend persoons- en / of bedrijfsgegevens verwerkt ten dienste van zijn of haar bijdrage in het geheel.

E-mail berichtgeving (opt-out):

C & S gebruikt uw naam en e-mailadres om u met informatie over activiteiten van C & S te informeren. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de mogelijkheid onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

C & S verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van tot maximaal een jaar na afloop van de activiteiten, waarna de persoonsgegevens worden vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft C & S passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt C & S geen gebruik van diensten van derden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de deelnemersadministratie van C & S kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. C & S zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien uw klachten hebt over de wijze waarop C & S uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie kermis@cultuurensportbelfeld.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacy-beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy-beleid te bekijken.